Các ngành đào tạo bậc đại học

Trường đại học Tôn Đức Thắng triển khai chương trình đào tạo được tham khảo và biên soạn theo Top 100 Trường đại học tốt nhất thế giới.

STT
Ngành học
Chuẩn đầu ra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
23
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35