Chương trình đào tạo đại học chất lượng cao

STT
Ngành học

1

Ngôn ngữ Anh

2

Kế toán

3

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing)

4

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn)

5

Kinh doanh quốc tế

6

Tài chính - Ngân hàng

7

Luật

8

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch)

9

Khoa học môi trường

10

Công nghệ sinh học

11

Khoa học máy tính

12

Kỹ thuật phần mềm

13

Kỹ thuật công trình xây dựng

14

Kỹ thuật điện, điện tử

15

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

16

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa