ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Minh Đức
Giáo sư
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Ching-Feng Weng
Giáo sư
Tiến sỹ
 
3
Hajime Hirao
GSDB
Tiến sỹ
 
4
Chih Yang Huang  
Tiến sỹ
 
5
Phạm Thanh Phong  
Tiến sỹ
 
6
Vũ Thiên Ý  
Tiến sỹ
 
7
Nguyễn Trường Huy  
Tiến sỹ
 
8
Hồ Việt Anh  
Tiến sỹ
 
9
Phạm Phước Điền  
Tiến sỹ
 
10
Vũ Huỳnh Kim Long  
Thạc sỹ - NCS
 
11
Hoàng Mầng  
Thạc sỹ
 
12
Phan Thị Phương Thúy  
Thạc sỹ