ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Trịnh Minh Huyền
Thạc sỹ
2
Chu Đức Khánh
Giảng viên chính
Tiến sỹ
Trưởng khoa
3
Dominique Haughton
Giáo sư
Tiến sỹ
4
Nabendu Pal
Giáo sư
Tiến sỹ
5
Đặng Đình Hải
Giáo sư
Tiến sỹ
6
Nguyễn Thị Kim Thúy
Phó giáo sư
Tiến sỹ
7
Nguyễn Huy Tuấn
Phó giáo sư
Tiến sỹ
8
Tô Văn Ban
Phó giáo sư
Tiến sỹ
9
Đào Nguyên Anh
Tiến sỹ
10
Lê Thị Thanh Loan
Tiến sỹ
11
Trần Thị Phượng
Tiến sỹ
12
Trần Minh Phương
Tiến sỹ
13
Lê Văn Út
Tiến sỹ
14
Nguyễn Tiến Dũng
Tiến sỹ
15
Võ Minh Phổ
Tiến sỹ
16
Phan Thành Việt
Tiến sỹ
17
Nguyễn Duy Vỹ
Tiến sỹ
18
Trương Bửu Châu
Tiến sỹ
Trợ lý TK
19
Võ Ngọc Thiệu
Tiến sỹ
20
Phan Thanh Toàn
Tiến sỹ
21
Lê Thị Ngọc Giàu
Tiến sỹ
22
Francesca Vetro
Tiến sỹ
23
Vũ Xuân  Hoàn
Tiến sỹ
24
Phạm Duy Khánh
Tiến sỹ
25
Lê Phương
Tiến sỹ
26
Cao Xuân Phương
Thạc sỹ - NCS
27
Trần Thị Thùy Nương
Thạc sỹ - NCS
28
Cao Thị Hồng Nhung
Thạc sỹ - NCS
29
Nguyễn Lê Toàn Nhật Linh
Thạc sỹ - NCS
30
Lý Sel
Thạc sỹ - NCS
31
Thạch Thanh Tiền
Thạc sỹ - NCS
32
Dương Thanh Phong
Thạc sỹ - NCS
33
Phó Kim Hưng
Thạc sỹ - NCS
34
Thân Thị Hồng
Thạc sỹ - NCS
35
Trần Bá Nhẫn
Giảng viên chính
Thạc sỹ
36
Ngô Thị Bích Hoa
Thạc sỹ
37
Lê Trung Nghĩa
Thạc sỹ
38
Nguyễn Quốc Cường
Thạc sỹ
39
Phạm Thành Trí
Thạc sỹ
40
Bùi Hữu Toàn
Thạc sỹ
41
Huỳnh Văn Kha
Thạc sỹ
42
Nguyễn Thị Hồng Loan
Thạc sỹ
43
Chế Ngọc Hà
Thạc sỹ
44
Nguyễn Bác Huy
Thạc sỹ
45
Lê Trường Nhật
Thạc sỹ
46
Nguyễn Quốc Bảo
Thạc sỹ
47
Phạm Thành Công
Cử nhân
48
Nguyễn Văn Khoa
Cử nhân
49
Nguyễn Thanh Tơ
Cử nhân
50
Nguyễn Xuân Sinh
Cử nhân
51
Trương Thị Thanh Phương
Cử nhân
52
Phạm Châu Anh Thy
Cử nhân
53
Bùi Tất Hiệp
Cử nhân
54
Nguyễn Thị Kim Ngân
Cử nhân
55
Lê Tài Đức
Cử nhân