Hội đồng trường

LÝ LỊCH KHOA HỌC TÓM TẮT
THÔNG TIN CHUNG

LÊ VINH DANH - Nhà giáo ưu tú, Học giả sau Tiến sỹ, Giáo sư

Sinh ngày: 30/11/1963

Nơi sinh: Long Phụng, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (08) 37 755 035 - Fax: (08) 37 755 055

Homepage:

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

1. Quá trình học tập

 • 1986 - 1990: Học và tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, Đại học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.
 • 1991 - 1994: Học và bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.
 • 1995 - 1996: Tu nghiệp và thực hiện Luận án tiến sĩ tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thailand. Bảo vệ luận án tại Viện Kinh tế thế giới.
 • 2000 - 2001: Tu nghiệp sau tiến sĩ trong Chương trình học giả Fulbright, tại Đại học George Washington, Washington DC, USA.

2. Hoạt động chuyên môn

 • 1991 - 1994: Giảng dạy tại Đại học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.
 • 1994 - 1996: Bộ giáo dục và đào tạo thu nhận vào biên chế, phân công về Đại học bách khoa Tp. Hồ Chí Minh.
 • 1996 - 1999: Giảng dạy tại Đại học đại cương thuộc Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
 • 1999 - hiện nay: Giảng dạy tại Đại học Tôn Đức Thắng thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

3. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Chính sách nhà nước.
 • Chính sách kinh tế.
 • Tài chính và tiền tệ quốc tế.
NGHIÊN CỨU ÐÃ XUẤT BẢN

1. Sách

 1. Lê Vinh Danh [1993]; Kinh tế học đại cương; Giáo trình; NXB Đại học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; TPHCM, VN.
 2. Lê Vinh Danh [1996]; Monetary Policy Instruments of the Central Bank; Sách tham khảo; Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thailand.
 3. Lê Vinh Danh [1996]; Tiền và hoạt động ngân hàng; Sách chuyên khảo; NXB chính trị quốc gia; Hà Nội; 1996; Tái bản lần thứ nhất, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997; Tái bản lần thứ 2, NXB tài chính, Hà Nội, 2006.
 4. Lê Vinh Danh [1998]; Chính sách tiền tệ và sự điều tiết kinh tế vĩ mô của Ngân hàng trung ương; Sách chuyên khảo; NXB chính trị quốc gia; Hà Nội; 1998.
 5. Lê Vinh Danh [2001]; Chính sách công của Hoa Kỳ giai đoạn 1935 - 2001; Sách chuyên khảo; NXB thống kê; Hà Nội; 2001.
 6. Lê Vinh Danh [2003]; Tài chính quốc tế; Giáo trình; NXB chính trị quốc gia; Hà Nội; 2003.
 7. Lê Vinh Danh [2005]; Tiêu chuẩn kiểm toán nhà nước (Bản dịch); Giáo trình; NXB chính trị quốc gia; Hà Nội; 2005.

2. Bài báo khoa học đã công bố

TT
Tên bài báo khoa học
Tên tạp chí,
kỷ yếu
Tập
Số
Trang
Năm
công bố
A. Trước khi bảo vệ học vị Tiến sĩ
1
Các nhà quản lý kinh tế Việt Nam có thể học và vận dụng được gì ở Thuyết Z Nghiên cứu kinh tế
ISSN 0866-7489
5 (183)
62
10/1991
2
Tích lũy vốn bằng xuất khẩu khoáng sản sơ chế Phát triển kinh tế
 
22
16
08/1992
3
Từ hoạt động của kinh tế ngoài quốc doanh ở TPHCM Tạp chí cộng sản
440
8
49
08/1992
4
Tăng trưởng kinh tế: điều kiện căn bản nhất để có công bằng xã hội Phát triển kinh tế
 
23
4
09/1992
5
Những vấn đề đặt ra cho nền kinh tế Malaysia trong hướng tới năm 2000 Đông Nam Á ngày nay
 
2
150
09/1992
6
Lạm phát - Suy thoái và vai trò của ngân hàng Nghiên cứu kinh tế
ISSN 0866-7489
5 (189)
27
10/1992
7
Vai trò nông nghiệp trong phát triển kinh tế Tạp chí cộng sản
445
01
26
01/1993
8
Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa kinh tế trong điều kiện Việt Nam hiện nay Phát triển kinh tế
 
43
18
05/1994
9
Ngân hàng thương mại cổ phần TPHCM nhìn từ các trị số ROE, ROA, Tỷ suất lợi nhuận Nghiên cứu kinh tế

ISSN-0866-7489

5 (201)
42
10/1994
10
Luật Thuế lợi tức thời Pháp thuộc Nghiên cứu kinh tế
ISSN 0866-7489
6 (202)
44
12/1994
11
Lãi suất tín dụng và vấn đề tăng trưởng kinh tế Tạp chí cộng sản
470
2
47
02/1995
12
Tiền tệ, lãi suất tín dụng và vấn đề tăng trưởng Nghiên cứu kinh tế
ISSN 0866-7489
3 (205)
30
06/1995
B. Sau khi bảo vệ học vị Tiến sĩ
13
Chính sách lãi suất của Hoa Kỳ trong giai đoạn 1980-1996 Nghiên cứu kinh tế
ISSN 0866-7489
7 (218)
55
07/1996
14
Tỷ giá đô la trong giai đoạn 1980 - 1996 và chiến lược của Hoa Kỳ Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới
42
4 (42)
22
08/1996
15
Giảm phát: nhận diện nguyên nhân, giải pháp khắc phục Tạp chí Cộng sản
580
22
46
11/1999
16
Vấn đề Bảo hộ lao động trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa Tạp chí Cộng sản
591
9
55
05/2000
17
Chính sách kinh tế Mỹ thời Clinton (1993-2000): Kinh tế tăng trưởng 107 tháng Tạp chí Chứng khoán
 
4
47
04/2001
18
Chính sách kinh tế Mỹ thời Clinton (1993-2000): Những nhân tố tạo dựng thành công Tạp chí Chứng khoán
 
5
43
05/2001
19
Toàn cầu hóa và nhu cầu điều chỉnh chính sách lao động Tạp chí Lao động và Công đoàn
ISSN 0866-7578
323-324
26
01/2005
20
Khuynh hướng di chuyển vốn quốc tế trong thời kỳ toàn cầu hóa đầu thế kỷ 21 và một số hàm ý chính sách Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới
ISSN 0868-2984
3 (107)
3-8
03/2005
21
Mấy vấn đề về điều chỉnh chính sách lao động trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế Tạp chí Cộng sản
736
13
31-39
07/2005
22
Tư duy và Chính sách trong thời đại Toàn cầu hóa Khoa học xã hội Tp. HCM: Những vấn đề nghiên cứu
3
529-06
351
05/2007
23
The Influence of Business Owner Ethics on the Vulnerability of Low-Income Labor Currently in Some Industrial Cities of Vietnam Journal of Applied Business and Economics
12
6
149-152
12/2011
24
Customer Satisfaction And Corporate Investment Policies Journal of Business Economics and Management (ISI, Scopus)
18
2
202–223
2017
C. Báo cáo khoa học tại các hội thảo
25
Can the World economy cross over the Business recession circle? The George Washington University Annual Workshop, Washington DC. USA
 
 
 
02/2001
26
Vấn đề thành lập Hội đồng trường đại học trong các đại học Việt Nam hiện nay, nhu cầu và giải pháp Tham luận Hội nghị Văn phòng chính phủ về Hội đồng trường trong điều lệ đại học, Dự án giáo dục đại học
 
 
(Đăng 4 kỳ trên Báo giáo dục TPHCM các số 218, 219, 220, 221 tháng 09/03).
06/2003
27
Tạo cơ chế mở để phát triển hệ thống đại học tư thục như một chính sách tăng cường tính xã hội hóa trong giáo dục và đào tạo
Báo cáo khoa học tại Hội thảo quốc tế về Xã hội hóa giáo dục & đào tạo, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức
 
GD-04
128
03/2004
28
Một số chính sách có liên quan đến hoạt động dạy nghề tại Hoa Kỳ Tham luận khoa học tại Hội thảo chuyên gia về Luật dạy nghề, Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Quốc hội
 
 
 
02/2006
29
Một số vấn đề lý luận về bảo đảm chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học Tham luận báo cáo tại Hội thảo về Bảo đảm chất lượng trong đổi mới giáo dục đại học, Đại học quốc gia TPHCM và Chương trình Fulbright
Nhà xuất bản Đại học quốc gia, Giấy phép xuất bản: 121-2006
144
59-70
03/2006
30
Vấn đề kiểm định kết quả học tập Tham luận báo cáo tại Hội thảo về Bảo đảm chất lượng trong đổi mới giáo dục đại học, Đại học quốc gia TPHCM và Chương trình Fulbright
Nhà xuất bản Đại học quốc gia, Giấy phép xuất bản: 121-2006
144
254-263
03/2006
31
The Influence of Business Owner Ethics on the Vulnerability of Low-Income Labour Currently in Some Industrial Cities of Vietnam IABE-2010-Bangkok Summer Conference; June 4-6, 2010; Pattaya-Thailand, June 4-6, 2010 (Human Resource Management Session).
International Academy of Business and Economics - 2010
16
 
06/2010
32
Discussant on the Paper: “Independent Directors and Coporate Performance: Evidence from the Listed Firms in China”; by: Harjeet S Bhabra and Tiemei Li 2010 FMA Annual Meeting Program; New York, Oct. 20-23, 2010.
Financial Management Association – 2010
Session 157
 
10/2010
33
Asset Liquidity and Firm Innovation ICFE 2015 - The 2nd International Conference on Finance and Economics (ISI); Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam; June 4th - 6th, 2015.
ICFE 2015
 2nd
 1-26
2015
34
Distress Risk, Institutional Trading And The Cross Section Of Stock Returns The 9th International Days of Statistics and Economics (ISI); University of Economics, Prague, The Czech Republic; September 10-12, 2015.
ISBN 978-80-87990-06-3
9th 
975-1004
2015
35
Customer Satisfaction and Corporate Investment Policies 2016 FMA Annual Meeting Program; Las Vegas, NV, October 19 - 21, 2016.
Financial Management Association – 2016
Session 181
 
10/2016
36
R&D Investments, Profitability Uncertainty and Firm's Valuation ICFE 2016 - The 3rd International Conference on Finance and Economics; Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam; June 15th - 17th, 2016.
ICFE 2016
3rd
265-282
2016

3. Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

TT
Tên chương trình (CT), đề tài (ĐT)
Chủ nhiệm
Tham gia
Mã số và cấp quản lý
Thời gian thực hiện
Ngày nghiệm thu
Kết quả
1
Phương án khai thác và sử dụng 500 ha đất nông nghiệp để tạo vốn xây dựng đường Trục quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
 
X
Thành phố
1994-1995
07/1995
Khá
2
Tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa: phương hướng và mục tiêu lựa chọn trong từng giai đoạn
 
X
KHXH-02-02 (nhà nước)
12/1996-12/1999
04/03/2002
Xuất sắc
3
Mối quan hệ giữa Kinh tế chính trị Marx-Lenine và Kinh tế học
 
X
B98-27-08 (Bộ Giáo dục & Đào tạo)
01/1998-12/1999
2000
 
4
Doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
 
X
165-2002 (Thành phố)
08/2002-06/2003
17/02/2005
Khá
5
Hiệu quả vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước Tp. Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp
X
 
218-2003 (Thành phố)
06/2003-04/2004
01/02/2005
Khá
6
Chính sách huy động đóng góp của nhân dân để chỉnh trang, nâng cấp Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại Tp. Hồ Chí Minh
X
 
093/QĐ-SKHCN (Thành phố)
2006-2007
06/03/2007
Đạt

4. Tham gia đào tạo và hướng dẫn tốt nghiệp Sau đại học

TT
Họ tên NCS hoặc HVCH
Đối tượng
Trách nhiệm
Thời gian hướng dẫn từ.....đến...
Cơ sở đào tạo
Năm bảo vệ
NCS
HVCH
Chính
Phụ
1
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
 
X
X
 
2000-2003
Trường đại học Kinh tế Tp. HCM
2003
2
Trần Quốc Tuấn
 
X
X
 
2003-2004
Trường đại học Kinh tế Tp. HCM
2004
3
Trần Văn Thành
 
X
X
 
2003-2005
Học viện Ngân hàng
2005
4
Nguyễn Văn Tín
 
X
X
 
2004-2006
Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM
2006
5
Nguyễn Đình Hòa
X
 
X
 
2005-2010
Trường đại học Kinh tế Tp. HCM
2010
6
Đào Thị Diễm Châu
 
X
 
2011-2013
Trường đại học Tôn Đức Thắng
2013
7
Huỳnh Tuấn Cường
X
 
X
 
2012-2014
 
2014
8
Trần Thị Hồng Hạnh  
X
X
 
2016-2017
Trường đại học Tôn Đức Thắng
2017
9
Lê Tiến Dũng  
X
X
 
2016-2017
Trường đại học Tôn Đức Thắng
2017
10
Lê Thị Thanh Huyền  
X
X
 
2016-2017
Trường đại học Tôn Đức Thắng
2017

5. Những thành tựu khoa học và chuyên môn khác

 • Tháng 7/2007, được công nhận Giáo sư kinh tế.
 • Tháng 11/2008, được Nhà nước công nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
 • Tháng 07/2010, được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng ba.
 • 24/01/2013, được Ban tổ chức Trung ương Đảng bổ nhiệm ngạch Giảng viên cao cấp.
 • 25/03/2016, nhận Bằng tiến sĩ danh dự do Đại học Nanhua, Đài Loan cấp.
 • 14/11/2016, được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng hai.

6. Là thành viên của các tổ chức khoa học - xã hội

 1. Ủy viên Ban chấp hành trung ương Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
 2. Ủy viên Hội đồng tư vấn kinh tế trung ương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam (2000 - 2015).
 3. Thành viên Viện hàn lâm khoa học xã hội và chính trị Hoa Kỳ (AAPSS) từ năm 2005.
 4. Thành viên Hiệp hội kinh tế Hoa Kỳ (AEA: American Economic Association) từ năm 2005.
 5. Ủy viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu phát triển phương Đông.
 6. Ủy viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu phát triển Tp. Hồ Chí Minh.
 7. Thành viên Hiệp hội quản trị tài chính quốc tế (FMA), Hoa Kỳ, từ tháng 10 năm 2010.